ул. Осогово 30, ет. 4
София,
България
23.3081167
42.6992462
UserLikes
Име: ГРЪНЧАРОВА И СТОЯНОВ
Адрес: София, ул. Осогово 30, ет. 4
Телефони: text to image
Уеб сайт: http://www.lawoffice-bg.net
E-mail: text to image
Отрасъл: Правни и юридически услуги
Дейност:

Консултации по търговско, гражданско право, изпълнителен процес и недвижими имоти

Ключови думи: адвокат, адвокати, правна помощ, събиране на проблемни вземания и кредити, образуване и водене на искови и изпълнителни дела
  • catalog.bg
  • ГРЪНЧАРОВА И СТОЯНОВ

Услуги

Банково дело и финансиране
Изготвяне на правни становища и устни консултации.
Водене на преговори.
Изготвяне на договори.
Учредяване на обезпечения.
Вещно право
Изготвяне на нотариални актове, предварителни договори, спогодби, във връзка с недвижими имоти; Обследване и проучване на историята на имоти и изготвяне на правни анализи; Участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им; Правно съдействие пред държавни и общински органи; Организиране и провеждане на срещи с нотариуси; Изготвяне на спогодби и договори за доброволна делба; Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиване на движимо и недвижимо имущество; Подготовка и учредяване на ипотеки и други обезпечения, вписване на особени залози, договори за реален залог; Изготвяне на правни становища и устни консултации в областта на строителството и преустройството; Изготвяне на предварителни договори по чл. 15 и чл. 17 ЗУТ, както и изготвяне на последващите окончателни договори ; Финализиране на сделки с недвижими имоти, консултации по финансирането им.
Дружествено право
Писмени становища и устни консултации; Учредяване на дружества и изготвяне на необходимите документи; Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър;Абонаментно облужване; Залог на дружествени дялове, продажба и наследяване на дружествени дялове; Делба на дружествени дялове; Сделки с всички видове акции. Увеличаване и намаляване на капитала; Извършване на непарични вноски (апорт) в капитала. Подготовка и провеждане на Учредителни и Общи събрания на акционерите, събрания на Управителен съвет, Надзорен съвет, Съвет на директорите; Изготвяне и промяна на съществуващи дружествени, търговски и граждански договори, Договори за назначаване на членове на управителни органи; Отговорност на учредителите и управителните органи; Преобразуване на търговски дружества – вливане, сливане, разделяне, отделяне, Ликвидация и прекратяване на дружествата.
Изпълнителни дела и процес
Правни консултации и посредничество при неизпълнени задължения и събиране на вземания. Консултации с медиатор. Обезпечаване на вземанията. Разваляне на сделки, които пречат или намаляват възможността на кредитора да се удовлетвори. Образуване и участие в изпълнителен процес. Събиране на вземания. Спиране и прекратяване на изпълнителен процес. Изготвяне и изпращане на нотариални покани. Заповедно производство. Европейска заповед за плащане. Обжалване на действията на съдебен изпълнител. Суброгиране (встъпване) в правата на удовлетворен кредитор. Защита при поръчителство и солидарни длъжници.
Облигационно право
Изготвяне на договори, правни становища и анализи; Подготовка при сключването на договори, водене на преговори, изготвяне на съпътстваща документация; Съдействие при пълно неизпълнение, закъсняло или некачествено изпълнение; Договорна и деликтна отговорност; Брачни договори; Организиране и провеждане на срещи с медиатор; Подготовка на издателски договор и договор за използване.Процесуално представителство при спорове.
Проблемни кредити и вземания
Представителство и посредничество при събиране на проблемни кредити и вземания. Изработване на стратегия и избор на най-подходящия начин за събиране на дължимото. Проучване имущественото състояние на длъжника. Налагане и реализиране на подходящи обезпечителни мерки. Образуване и водене на искови и изпълнителни дела. Провеждане на процедура по заповедно произвидство по Гражданския процесуален кодекс. Събиране на дължимото от длъжници със седалище на територията на всички страни-членки на Европейския съюз. Цялостно провеждане на процедура по издаване на европейска заповед за плащане. Съдействие за предоговаряне и преструктуриране на редовни и проблемни кредити.
Търговско право
Подготовка при сключването на договори; Работа с ценни книги; консултации и правна помощ в работата с облигации и акции; Водене на преговори и изготвяне на съпътстваща документация; Изготвяне на писмени становища и даване на устни консултации, абонаментно обслужване; Вписване на особени залози и изготвяне на договори за реален търговски залог; Договор за лизинг и застраховка; Съдействие при управление на търговец-лизингодател; Организиране и провеждане на срещи; съдействие от медиатор; Процесуално представителство при спорове. 
Открийте ни в Google+