ЮРИСКОНСУЛТ ВЕСЕЛА ПЕНЕВА

ЮРИСКОНСУЛТ ВЕСЕЛА ПЕНЕВА

ул. Иван Сусанин 45В, вх.A, ет.2, ап.6
София,
България
23.2665865
42.6640935
UserLikes
Име: ЮРИСКОНСУЛТ ВЕСЕЛА ПЕНЕВА
Адрес: София, ул. Иван Сусанин 45В, вх.A, ет.2, ап.6
Телефони: text to image
Уеб сайт: http://www.veselapeneva.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Правни и юридически услуги
Дейност:

Правни и юридически услуги

Ключови думи: правни услуги, юрисконсулт, весела пенева, юрисконсулт весела пенева, вещно право

Услуги

  • Обжалване на данъчни актове


    Ревизионният акт подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му по административен ред пред Директора на Дирекция обжалване и управление на изпълнението /ДОУИ/. Жалбата се подава чрез компетентната териториалня дирекция. Директорът се явява горестоящ висш административен орган при обжалването на ДРА. При обжалването на ДРА правомощията на директора като решаващ орган са: разглеждане на спора по същество и произнасяне с мотивирано решение в 45-дневен срок от постъпването на жалбата в териториалната дирекция. С решението си Директора на на ДОУИ може да потвърди, измени или отмени ДРА и да върне преписката на органа възложил ревизията със задължителни указания за издаване на нов ревизионен акт, като производството по издаването му започва от незаконосъобразното действие, което е послужило като основание за отмяна.

    Непроизнасянето на Директора на ДОУИ по обжалвания ДРА в законоустановения 45-дневен срок означава мълчаливо потвърждение на обжалвания ДРА. Ревизионен акт, който е обжалван по административен ред и е мълчаливо потвърден или е налице отхвърлително спрямо жалбата мотивирано писмено решение на Директора подлежи на обжалване пред административен съд по местонахождението на ДОУИ или пред административен съд по местонахождението на Териториалната дирекция издала ДРА. Съответно в 30-дневен срок от изтичането на срока за произнасянето на решаващия орган с писмено решение или в 14-дневен срок от връчването на решението се подава жалба срещу ДРА до административния съд чрез Директора на ДОУИ. Административният съд може да отмени, измени или потвърди РА и/или да провъзгласи неговата нищожност.

    Решението на административния съд срещу РА подлежи на касационно обжалване пред Върховния админисративен съд /ВАС/ в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено. Решението на ВАС не подлежи на обжалване.

    За всички горепосочени процедури по обжалването на ДРА можете да се обърнете към юрисконсулт Весела Пенева, която е готова да Ви окаже правна помощ и съдействие.

 

Открийте ни в Google+