ЮРИСКОНСУЛТ ВЕСЕЛА ПЕНЕВА

ЮРИСКОНСУЛТ ВЕСЕЛА ПЕНЕВА

ул. Иван Сусанин 45В, вх.A, ет.2, ап.6
София,
България
23.2665865
42.6640935
UserLikes
Име: ЮРИСКОНСУЛТ ВЕСЕЛА ПЕНЕВА
Адрес: София, ул. Иван Сусанин 45В, вх.A, ет.2, ап.6
Телефони: text to image
Уеб сайт: http://www.veselapeneva.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Правни и юридически услуги
Дейност:

Правни и юридически услуги

Ключови думи: правни услуги, юрисконсулт, весела пенева, юрисконсулт весела пенева, вещно право

Услуги

  • Данъчно право


    Юрисконсулт ВЕСЕЛА ПЕНЕВА предлага пълната гама правни услуги в областта на данъчно право.
    1.Данъчна защита срещу отделните видове производства по ДОПК и тяхното обжалване пред всички инстанции – административна в лицето на Дирекция обжалване и управление на изпълнението и съдебни – Административния съд по седалището на лицето и Върховния административен съд: Процесуално представителство и защита при обжалване на ревизионни актове /РА/, актове за прихващане и възстановяване /АПВ/, актове за установяване на задължения по подадена декларация /АУЗД/, постановления за принудително изпълнение /ППИ/, изготвяне на жалби за бавност при ненавременно изпълнение или неизпълнение от страна на приходната администрация на законови задължения:

    А/ Ревизионно производство – осъществява се при условията на чл.112 и сл.от Данъчно – осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/, съответно чл.133 и чл.134 от ДОПК и има за цел извършването на съвкупност от действия от страна на ревизиращия екип срещу установяване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски /чл.110, ал.2 от ДОПК/; След приключване на ревизията, органите, които са я извършили, съставят ревизионен доклад, който съдържа реквизитите по чл.117, ал.2 от ДОПК и в него се излагат констатираните фактически и правни действия за ревизираното данъчно задължено лице, предприетите процесуални действия и се отправя предложение за установяване на задължения за данъци и/или задължителни осигурителни вноски /ако такова е допустимо/; Срещу ревизионния доклад се подава възражение, чиито правен резултат е оспорване на направените констатации в ревизионния доклад и представяне на нови доказателства; В 14-дневен срок от подаване на възражението или от изтичане на срока за неговото подаване след надлежно овластяване определения компетентен орган по приходите издава ревизионен акт или заповед за прекратяване на ревизионното производство; Ревизионния акт е официален документ, с който се установяват, изменят, прихващат и/или възстановяват задължения за данъци и/или задължителни осигурителни вноски; Ревизионният акт подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му като след изтичане на този срок правото на защита на ревизираното лице се погасява и акта влиза в сила и подлежи на принудително изпълнение;

 

Открийте ни в Google+